Taiheizan


Planta fundamental de Taiheizan, setembro de 2011

Dosho Saikawa Roshi
Koun Campos
Homan

Nenhum comentário: